ZASADY PRZYJMOWANIA TEKSTÓW

ZASADY PRZYJMOWANIA TEKSTÓW DO „ROCZNIKA BOLESŁAWIECKIEGO”

Do „Rocznika Bolesławieckiego” przyjmowane są teksty z następujących dziedzin:

I Artykuły o tematyce lokalnej, a w szczególności:
- z zakresu historii,
- o miejscowych zabytkach sztuki,
- o życiu gospodarczym Ziemi Bolesławieckiej,
- o lokalnych tradycjach i obyczajach,
- o walorach turystycznych Bolesławca i okolic.
Objętość: 5 – 8 stron znormalizowanego tekstu*.

II Wspomnienia mieszkańców Ziemi Bolesławieckiej zarówno z okresu przed ich przybyciem do
Boleslawca, jak i z czasu zamieszkiwania na tym terenie.
Objętość: 2 – 6 stron znormalizowanego tekstu*.

III Twórczość współczesnych bolesławian, a zwłaszcza:
- twórczość literacka,
- życie teatralne w Boleslawcu,
- dokonania w zakresie sztuk plastycznych,
- rozwój ceramiki bolesławieckiej.
Objętość: 1 – 3 stron znormalizowanego tekstu*.

IV Biogramy zmarłych, zasłużonych mieszkańców Ziemi Boleslawieckiej.
Objętość: 1 strona znormalizowanego tekstu*.

Redakcja zachęca wszystkich Autorów do wzbogacania tekstów materiałem ikonograficznym.
Obowiązkiem każdego Autora jest dołączenie własnego zdjęcia oraz krótkiej informacji o sobie.
Wszystkie materiały ikonograficzne są zwracane po wykonaniu ich kserokopii.
Termin dostarczenia tekstów do danej edycji „RB” – w formie zapisu elektronicznego z dołączonym
wydrukiem komputerowym – upływa z dniem 31 października roku, za który rocznik jest przygotowywany.

Autor zobowiązany jest do kontaktowanie się z redakcją w toku prac redakcyjnych.
Decyzję o druku podejmuje redakcja.
Tekstów nie zamówionych redakcja nie zwraca.
Honoraria autorskie wypłacane są na podstawie umowy pisemnej.
_____________________________________________________________
*Znormalizowany tekst zawiera do 1800 znaków graficznych na stronie.

Zostaw komentarz

SZUKAJ  

Redakcja
„Rocznik Bolesławiecki”

Muzeum Ceramiki
ul. Kutuzowa 14
59-700 Bolesławiec

tel. 75 644 22 00

PATRONAT MEDIALNY: